ISO 45001 versus VCA certificering; de gevolgen voor opleidingskeuzes - AAB Training & Opleiding

ISO 45001 versus VCA certificering; de gevolgen voor opleidingskeuzes

Kwaliteit

5 maart 2021 | Adviseur Jules Neven van Kader neemt je in dit artikel mee in de vergelijking van VCA certificering en ISO 45001. Beide normen richten zich op het verminderen van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Voor een deel overlappen de normen elkaar. Denk aan het opstellen van beleid, het uitvoeren van interne audits, het opzetten van een communicatiestructuur en het beoordelen van de werking van het systeem door de directie. Maar er zijn ook verschillen.

Verschillen die ook gevolgen hebben voor welke keuzes jij kunt maken op het gebied van (verplichte) cursussen en trainingen.

We diepen de verschillen uit en lichten je de gevolgen voor je opleidingskeuzes toe. We beginnen met een korte uitleg. Wat houdt het VCA systeem in en wat is het ISO 45001 managementsysteem? Vervolgens eindigen we met 7 kenmerken van ISO 45001 die VCA niet of anders heeft. En 7 kenmerken die VCA wel heeft maar ISO 45001 niet of anders heeft. Zo kun jij uiteindelijk een goede afweging maken.

De VCA Checklist

VCA is in Nederland al 25 jaar de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. De checklist is voortgekomen uit en in eerste instantie ontwikkeld door de (petro) chemische industrie en gebaseerd op best practises. Inmiddels zijn veel meer branches betrokken bij VCA en wordt het schema breed toegepast. VCA onderscheidt drie niveaus:

 • VCA* Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
 • VCA** Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer én op een VGM beheerssysteem.
 • VCA Petrochemie Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer én op een VGM beheerssysteem met specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

De vernieuwde VCA checklist sinds 2018

In april 2018 is de nieuwe VCA checklist in gebruik genomen. Veiligheid wordt nog meer centraal gesteld. Het zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid omdat er nu één schema is voor Nederland en België. In de nieuwe norm is terug gegaan naar de basis: beheersing van risico’s. Er is meer oog voor de praktijk op de werkvloer, het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag zijn belangrijker en er is meer duidelijkheid voor de keten.

Aandachtspunten VCA 2017/06

Belangrijke aandachtspunten voor de VCA:

 • VGM RI&E op basis van gangbare operationele activiteiten
 • Taak Risico Analyse voor specifieke situatie
 • Last Minute Risico Analyse voor risico’s uit VGM RI&E en TRA
 • Medische geschiktheid/ onderzoek in samenhang met VGM RI&E
 • Veiligheidspaspoort vervallen; meer communicatie over veiligheidsregels bij opdrachtgevers / VGM (project)plan bespreken
 • Goed communicatieplan, zowel in als extern
 • Registeren en onderzoeken van incidenten en ongevallen, basisoorzaken

Waar ligt de focus bij VCA 2017/06

Bij VCA ligt de focus op “hoe” je veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer moet regelen.

Het is een praktisch ingerichte checklist, bedoeld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Voordeel VCA

Voor opdrachtgevers is het direct duidelijk wat een bedrijf op de werkvloer minimaal heeft geregeld.

Nadeel VCA

Er is minder vrijheid om zelf middelen te kiezen om de veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer te regelen.

Managementsysteem ISO 45001

ISO 45001:2018, de vervanger van OHSAS 18001, is een internationale norm voor managementsystemen voor gezond en veilig werken (G&VW). De norm is ontwikkeld door een breed samengestelde internationale normcommissie. De norm is opgebouwd volgens de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS) die wordt toegepast voor alle ISO managementsysteemnormen. Dit betekent dat ISO 45001 dezelfde hoofdstuk en paragraaf indeling heeft als ISO 9001(Kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (Milieumanagement). Ook is de basistekst van deze normen gelijk.

Aandachtspunten ISO 45001

Belangrijke aandachtspunten voor de ISO 45001:

 • Generieke opbouw van managementsystemen (kernelementen)
 • Integratie van de verschillende ISO normen
 • Toepassing van (generieke en sectorale) richtlijnen en normen
 • Per aandachtsgebied (ISO….) nadere invulling /aanvulling
 • Gericht op de bedrijfsvoering, processen, continue verbetering
 • Risicobenadering!
 • Continue verbeteren (P D C A) cyclus
 • Meer vaststellen, minder (verplicht) vastleggen

Waar ligt de focus bij ISO 45001

De focus van de ISO 45001 ligt bij het in staat stellen van organisaties om een veilige en gezonde werkplek te realiseren. Om werk gerelateerd letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en G&VW (gezondheid en veilig werken) prestaties continu te verbeteren. Hoe doe je dat met het ISO 45001 managementsysteem?

 • De medewerkers staan meer centraal; terugkoppeling van resultaten naar medewerkers
 • Meer participatie en consultatie; o.a. bij RI&E, acties, maatregelen, plannen
 • Meer aandacht voor samenwerking in de keten (inkoop goederen en diensten, aannemers, uitbesteedde diensten) en de omgeving (omwonenden, gedeelde werkplekken) om G&VW risico’s in beeld te krijgen en te reduceren
 • Meer (bij)sturing op basis van doelstellingen en prestaties

Bij ISO 45001 ligt de focus meer op “wat” je moet regelen.

Er worden gedetailleerde eisen gesteld aan de verschillende onderdelen van het managementsysteem, maar organisaties kunnen zelf kiezen welke middelen worden ingezet om daar invulling aan te geven.

Voordeel ISO 45001

Er zijn veel meer mogelijkheden om een veilige en gezonde werkplek te realiseren, met de medewerkers centraal gesteld.

Nadeel ISO 45001

Er komt meer bij kijken omdat je als organisatie verplicht bent om op zowel beleidsmatig (strategisch) als operationeel niveau een complete verbetercyclus (plan-do-check-act) te doorlopen. De continue verbetering van de prestaties moet worden gedocumenteerd.

7 onderscheidende kenmerken van ISO 45001 ten opzichte van VCA

Als je de ISO 45001 met VCA gaat vergelijken, dan zijn er 7 onderscheidende kenmerken die de ISO 45001 wel hanteert en VCA niet. In het kort lichten we ze je toe:

Kenmerk

ISO 45001

VCA

Context- en stakeholderanalyse

De belangrijkste punten/ ontwikkelingen die van belang zijn om doelstellingen te halen die zijn geteld voor gezond en veiligheid werken moeten worden vastgelegd.

NVT

Toepassingsgebied

Alle activiteiten, producten en diensten die het bedrijf kan beheersen of beïnvloeden moeten worden vastgelegd in het managementsysteem.

Je kan je eigen kantoren en werkplaatsen meenemen in de scope, maar dit is niet verplicht

Consultatie en participatie medewerkers

Processen moeten worden ingericht voor de consultatie en participatie van medewerkers. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op strategisch niveau. Medewerkers denken dus mee over hoe gevaren te identificeren en het nemen van maatregelen.

Het is niet verplicht medewerkers te laten deelnemen.

Acties

Risico’s en kansen moeten worden vastgelegd. Er moet breder worden gekeken dan de gebruikelijke RI&E.

Met behulp van de RI&E worden risico’s periodiek vastgesteld en geëvalueerd.

Wettelijke/

andere eisen

Er moet een proces zijn voor het vaststellen en actueel houden van de wettelijke en andere eisen die van toepassing zijn op veiligheid en gezondheid. Dit moet worden gedocumenteerd.

NVT

Communicatie

Er moet worden bepaald wat, naar wie, hoe en wanneer wordt gecommuniceerd. Als organisatie moet je ervoor zorgen dat de gecommuniceerde informatie betrouwbaar is.

Er moet een communicatie- en overlegstructuur worden ingericht. Ook worden eisen gesteld aan de communicatie met opdrachtgever, onderaannemers en tijdelijke medewerkers.

Compliance

Je erkend dat je voldoet aan de wettelijke en andere eisen. Dit moet door de organisatie zelf worden gecontroleerd en de status bijgehouden.

Bij VCA audits leiden tekortkomingen op het gebied van wet- en regelgeving op de werkvloer tot een afwijking. De status onderhouden is niet verplicht.


7 onderscheidende kenmerken van VCA ten opzichte van de ISO 45001

Maar andersom heeft VCA natuurlijk ook voordelen en aanvullingen die in de ISO 45001 worden gemist.

7 onderscheidende kenmerken die VCA wel heeft en ISO 45001 niet, of op een andere manier invulling geeft.

Kenmerk

VCA

ISO 45001

Taak Risico Analyse

Bedrijven moeten gebruik maken van een Taak Risico Analyse om Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu risico’s (VGM) in kaart te brengen en te beheersen.

Je moet gevaren en risico’s in kaart brengen in verschillende situaties waarbij ook medewerkers betrokken raken. Daarnaast moeten medewerkers bewust worden gemaakt van gevaren, risico’s en beheersmaatregelen. Het begrip TRA kent ISO 45001, maar het kan er wel voor worden gebruikt.

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Vlak voordat werkzaamheden worden gestart moeten medewerkers er zeker van zijn dat alle risico’s bekend zijn en er voldoende maatregelen zijn genomen. Hiervoor gebruik je de LMRA.

Hetzelfde als voor de TRA geldt ook voor de LMRA.

B-VCA en VOL-VCA

Alle operationele medewerkers en operationele leidinggevenden moeten door middel van het diploma VCA Basisveiligheid of het VCA VOL diploma aantonen dat ze over voldoende VGM-basiskennis beschikken.

Het is vereist dat eerst de benodigde competenties voor alle medewerkers worden geïdentificeerd en vervolgens wordt gezorgd dat zij daarover beschikken. Er worden geen specifieke diploma’s geëist, maar deze kunnen wel als middel worden ingezet. Een goed alternatief voor VCA: Basisveiligheid Openbare Ruimte

Kennis en kunde risicovolle taken

Geborgd moet worden dat voldaan wordt aan specifieke opleidings- en ervaringseisen voor specifieke taken.

Zie toelichting VCA en VOL VCA. Is het een eis vanuit de opdrachtgever? Dan kan dit worden geborgd via het voldoen aan wettelijke- en andere eisen.

Toolbox-meetings

Bedrijven moeten fysieke contactmomenten organiseren om VGM-onderwerpen te bespreken.

Er zijn geen specifieke eisen. Toolbox-meetings kunnen wel als middel worden ingezet.

Werkplekinspecties

Om een veilige werkomgeving in stand te houden of te bevorderen worden door operationele leidinggevenden (medewerkers) werkplekinspecties uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar afwijkingen en naar positieve bevindingen.

Periodieke werkplekinspecties worden niet geëist. Wel wordt door middel van monitoring en metingen beoordeeld of de processen beheerst verlopen. De directie moet voor een cultuur zorgen die gezond en veilig werken ondersteund.

Werplekinspecties kunnen als middel worden ingezet.

Jaarlijkse keuring arbeidsmiddelen

Een keer per jaar moeten arbeidsmiddelen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) worden gekeurd. De keuringsvervaldatum moet worden vermeld op de betreffende middelen.

Er is geen expliciete eis ten aanzien van jaarlijkse keuringen en aantoonbaarheid keuringsvervaldatum. Er moet wel worden voldaan aan de wet- en regelgeving waarbinnen ook keuring en onderhoud van PBM’s is geregeld.

Hoe maak je de keuze tussen ISO 45001 en VCA?

Houd bij het maken van een keuze tussen de normen rekening met de eisen van opdrachtgevers en met onderstaande:

Bij VCA ligt de focus op ‘’HOE’’ je veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkvloer moet regelen. VCA is praktisch ingericht.

VCA is in beginsel bedoeld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Er is dan ook meer aandacht voor de inzet van concrete hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor duidelijk wat een bedrijf op de werkvloer minimaal heeft geregeld. Bedrijven hebben, in tegenstelling tot ISO 45001, minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen.

Bij ISO 45001 ligt de focus meer op ‘’WAT” je moet regelen: gedetailleerde eisen worden gesteld aan de verschillende onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW). Organisaties kunnen vervolgens zelf kiezen welke middelen worden ingezet om daar invulling aan te geven. Op basis van ISO 45001 zijn organisaties verplicht om zowel op beleidsmatig (strategisch) als operationeel niveau een complete verbetercyclus (plan do check act) te doorlopen. De continu verbetering van de prestaties moet worden gedocumenteerd.

ISO 45001 kan ingericht worden als VCA systeem; andersom niet

Je kan ISO 45001 inrichten als een VCA systeem, maar VCA niet als een ISO 45001 systeem. Duidelijk is dat met ISO 45001 een veel grotere bewegingsvrijheid wordt gecreëerd! Daarnaast is ISO 45001 door de opbouw te koppelen aan andere ISO normen, in tegenstelling tot VCA.

Verschillende opleidingswensen in de organisatie

Vaak kom je in de organisatie medewerkers tegen die moeite hebben om aan bepaalde verplichtingen vanuit het VCA te voldoen. Het blijkt lastig om een VCA Basis certificaat te halen bijvoorbeeld. Of het is moeilijk om elke keer weer een interessant onderwerp voor de toolboxmeeting te organiseren.

Je ervaart steeds meer weerstand op deze manier van werken. Een uitkomst kan dan de ISO 45001 zijn. Zoals we al aangaven is het mogelijk om ISO 45001 als een VCA in te richten. Maar de eis dat een VCA certificaat gehaald moet worden, of de verplichte toolboxmeeting gegeven moet worden, vervalt.

Het betekent niet dat je daardoor niks doet! Je gaat juist op zoek naar een andere invulling om de veiligheid, gezondheid en het milieu op de werkvloer te verbeteren. Verfrissend, vernieuwend en effectief!

AAB Training en Opleiding is jouw partner voor alle praktische veiligheid, gezondheid en milieu trainingen

Heb je vragen of wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden voor certificering of opleidingen? Kader, bureau voor kwaliteitszorg is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden naar verschillende managementsystemen. AAB Training en Opleiding ondersteunt daarbij door een invulling te geven aan alle praktijkgerichte (verplichte) trainingen en opleidingen. Onze adviseurs helpen je graag verder.   

Elk jaar organiseert AAB Training en Opleiding een Kennisbijeenkomst waar onder andere dit soort onderwerpen aan bod komen. In november heeft Jules Neven een webinar gegeven met de vergelijking ISO 45001 en VCA toegelicht. Je kunt het hier terugkijken.