Het opleidings... wat? - AAB Training & Opleiding

Het opleidings... wat?

Arbo en Veiligheid

Een opleidingsplan is allang niet meer een lijstje waarin alleen opleidingen staan die medewerkers moeten volgen. Het is de ideale tool om inzicht te krijgen in de potentie van medewerkers. Hier kun je goed op inspelen met cursussen en opleidingen, waardoor medewerkers groeien en daarmee ook de organisatie. Het creëren van bewuste medewerkers, dit bevordert de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Ben je benieuwd hoe jij de veiligheidscultuur en het menselijk kapitaal binnen jouw organisatie kan vergroten? Wij denken graag met je mee! AAB heeft gespecialiseerde adviseurs die graag langskomen en je op weg helpen met het opstellen van een goed opleidingsplan.

In Nederland gebeuren jaarlijks zo’n 230.000 arbeidsongevallen die zeer ernstig zijn. Het gevolg is dat medewerkers verzuimen, blijvend letsel oplopen of zelfs overlijden.

De ARBO wet voorziet hierin. Dit wordt vooral beschreven in de artikelen 3, 5, 7 & 8. Werkgevers hebben de taak om zorg te dragen voor hun medewerkers en dienen maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Hoe beter de medewerkers op de hoogte zijn van de gevaren & risico’s, hoe beter zij in staat zijn om de juiste maatregelen te treffen en des te kleiner de kans dat er toch een ongeluk gebeurt. Het volgen van goede en praktijkgerichte trainingen is hierbij onmisbaar.

Meten is weten

Om een goed onderbouwd opleidingsplan te maken, is het belangrijk om de risico’s per functie inzichtelijk te krijgen. Dit kan door middel van een (functie) RI&E of een Taak Risico Analyse. Op het moment dat de risico's duidelijk zijn, kan worden bepaald hoe deze zoveel mogelijk in te perken. Eén van de manieren is de medewerkers goed instrueren over de gevaren & risico’s op de werkplek en hoe zij met deze risico’s en gevaren dienen om te gaan. 

Herhaling volgens de wet

Sommige werkzaamheden brengen een verhoogd risico met zich mee. Bijvoorbeeld het werken met een kettingzaag, gevaarlijke stoffen, hijsen of het werken langs de weg. De ARBO wet schrijft niet alleen voor dat medewerkers goed geïnstrueerd dienen te worden over de gevaren & risico’s op hun werkplek, zij stelt ook dat dit regelmatig moet gebeuren. Daarom tref je op onze certificaten een adviesgeldigheidsduur. De adviesgeldigheidsduur van de AAB certificaten zijn een advies van onze specialisten. Elke specialist heeft voor zijn/haar vakgebied gekeken wat een goede herhalingsfrequentie is, gezien de aard van het risico. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om hier een goed onderbouwd plan voor te hebben. Verder stelt de ARBO wet dat een instructie aantoonbaar gemaakt moet worden. Met een certificaat van AAB wordt ook aan deze eis voldaan.

De werkgever bepaalt

Als werkgever wil je natuurlijk dat een cursus goed aansluit bij de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Bij AAB kun je zelf invulling geven aan de cursus. Erg belangrijk is het dat de opleidingsbehoefte goed geïnventariseerd & beschreven wordt. Hieruit kan blijken dat een bepaalde training vaker, of juist minder vaak herhaald moet worden. Hier kun je als werkgever zelf in meebeslissen en doordat het wordt vastgelegd is dit onderbouwd voor de ARBO wet.

Een goed opleidingsplan samenstellen gebeurd dus niet vanzelf. Geen enkele cursus is hetzelfde. AAB zorgt ervoor dat voor iedere organisatie het basisprogramma van een cursus, opleiding of training specifiek wordt aangevuld met voorbeelden en cases. De medewerker volgt de training met herkenbare voorbeelden, waardoor een optimaal resultaat wordt bereikt.

AAB biedt cursussen, trainingen en opleidingen aan die organisaties helpen risico’s goed in te schatten en daarmee te voldoen aan de ARBO wet. Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een goed opleidingsplan? > Neem dan contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744


Wettelijke eisen waar onze opleidingen oa. op gebaseerd zijn:

Arbobesluit - artikel 7.6 - Deskundigheid werknemers

Met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan opleveren blijft het gebruik voorbehouden aan werknemers die met het gebruik belast zijn. Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van arbeidsmiddelen als bedoeld in het eerste lid, bezitten daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring.

Arbobesluit - artikel 7.11a - Voorlichting

Een bij een arbeidsmiddel behorende gebruiksaanwijzing wordt in begrijpelijke vorm ter kennis gebracht van de betrokken werknemers. Indien het gebruik of de aanwezigheid van arbeidsmiddelen in de onmiddellijke werkomgeving gevaren voor de werknemers kunnen opleveren, worden zij hierop gewezen, ook indien de werknemers van deze middelen geen rechtstreeks gebruik maken. Voor iedere organisatie wordt het basisprogramma van een cursus, opleiding of training specifiek aangevuld met voorbeelden en cases, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt.

Arbowet - artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico's alsmede op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Publicatie: 12-2017