Het verschil tussen geldigheidsduur en adviesgeldigheidsduur - AAB Training & Opleiding

Het verschil tussen geldigheidsduur en adviesgeldigheidsduur

Arbo

Een opleidingsplan is allang niet meer een lijstje waarin alleen opleidingen staan die medewerkers moeten volgen. Het is de ideale tool om inzicht te krijgen in de potentie van medewerkers. Hier kun je goed op inspelen met cursussen en opleidingen, waardoor medewerkers groeien en daarmee ook de organisatie. Het creëren van bewuste medewerkers, dit bevordert de veiligheidscultuur binnen een organisatie. 

Het opleidingsplan bestaat uit verplichte trainingen en opleidingen, maar ook steeds meer gewenste trainingen en opleidingen. In dit artikel nemen we je mee in:

  • verplichte trainingen met een geldigheidsduur
  • verplichte trainingen vanuit de werkgever (RI&E) met een geldigheidsduur of adviesgeldigheid
  • het bijhouden van trainingen en opleidingen
  • online mogelijkheden

Het nut en de noodzaak van trainingen

In Nederland gebeuren jaarlijks zo’n 230.000 arbeidsongevallen die zeer ernstig zijn. Het gevolg is dat medewerkers verzuimen, blijvend letsel oplopen of zelfs overlijden.

De ARBO wet probeert arbeidsongevallen zo veel mogelijk te voorkomen door richtlijnen aan te geven. Dit wordt vooral beschreven in de artikelen 3, 5, 7 & 8. Werkgevers hebben de taak om zorg te dragen voor hun medewerkers en dienen maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Hoe beter de medewerkers op de hoogte zijn van de gevaren & risico’s, hoe beter zij in staat zijn om de juiste maatregelen te treffen en des te kleiner de kans dat er toch een ongeluk gebeurt. Het volgen van goede en praktijkgerichte trainingen is hierbij onmisbaar.

Het opstellen van een functie RI&E of TRA 

Om een goed onderbouwd opleidingsplan te maken, is het belangrijk om de risico’s per functie inzichtelijk te krijgen. Dit kan door middel van een (functie) RI&E of een Taak Risico Analyse. Op het moment dat de risico's duidelijk zijn, kan worden bepaald hoe deze zoveel mogelijk in te perken. Eén van de manieren is de medewerkers goed instrueren over de gevaren & risico’s op de werkplek en hoe zij met deze risico’s en gevaren dienen om te gaan. 

Geldigheidsduur en adviesgeldigheid

Sommige werkzaamheden brengen een verhoogd risico met zich mee. Bijvoorbeeld het werken met een kettingzaag, gevaarlijke stoffen, hijsen of het werken langs de weg. De ARBO wet schrijft niet alleen voor dat medewerkers goed geïnstrueerd moeten te worden over de gevaren en risico’s op hun werkplek, maar ook dat dit regelmatig moet gebeuren als er een verhoogd risico is. Daarom tref je op veel van onze certificaten een adviesgeldigheidsduur. Het adviesgeldigheidsduur van de AAB certificaten zijn een advies van onze specialisten of vanuit de specialist die de RI&E of TRA heeft opgesteld. 

Elke specialist heeft voor zijn of haar vakgebied gekeken wat een goede herhalingsfrequentie is, als je kijkt naar de grootte van het risico. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om hier een goed onderbouwd plan voor te hebben. Met een opleidingsplan waarin wordt onderbouwd hoe je medewerkers instrueert, waarom en met welke frequentie voldoe je hieraan. Verder stelt de ARBO wet dat een instructie aantoonbaar gemaakt moet worden. Je moet dus kunnen laten zien dat er daadwerkelijk een instructie of training heeft plaatsgevonden. Met een certificaat van AAB wordt ook aan deze eis voldaan.

Op officiële certificaten, zoals een VCA diploma, een Wet Natuurbescherming certificaat of een Spuitlicentie tref je een geldigheidsduur aan. Dit is geen advies, maar een verplichting. Na de afloopperiode ben je verplicht om je certificaat te verlengen met een nascholing, een verplicht aantal te volgen bijeenkomsten, of door opnieuw examen af te leggen. Hierdoor laat je zien dat je nog steeds vakkundig bent. 

Een training die aansluit bij de werkzaamheden

Als werkgever wil je natuurlijk dat een cursus goed aansluit bij de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Bij AAB kun je daarom zelf mee bepalen wat nadrukkelijk in de cursus aan bod moet komen. Erg belangrijk is het dat de opleidingsbehoefte goed geïnventariseerd en beschreven wordt. Hieruit kan blijken dat een bepaalde training vaker, of juist minder vaak herhaald moet worden. Hier kun je als werkgever zelf in meebeslissen omdat werkzaamheden en risico's per organisatie kunnen verschillen. Doordat je dit vastlegt in de RI&E of de TRA is dit goed onderbouwd zodat je voldoet aan de ARBO wet.

Een goed opleidingsplan samenstellen gebeurd dus niet vanzelf. Geen enkele cursus is hetzelfde. AAB zorgt ervoor dat voor iedere organisatie het basisprogramma van een cursus, opleiding of training specifiek wordt aangevuld met voorbeelden en cases. De medewerker volgt de training met herkenbare voorbeelden, waardoor een optimaal leerrendement wordt bereikt.

Verplichte en gewenste trainingen inzichtelijk

Een opleidingsplan bijhouden vraagt veel van je als coördinator. Vaak komen we tegen dat alles wordt bijgehouden in Excel. En dat is lastig als medewerkers wisselen van functie, de organisatie verlaten of herhalingen niet goed worden bijgehouden. Het opleidingsmanagementsysteem Wijzer biedt hiervoor de oplossing. Een overzichtelijk systeem waarin alle trainingen en opleidingen worden bijgehouden. Ook nascholingspunten voor CCV zijn hierin inzichtelijk. Elk jaar draai je makkelijk een opleidingsplanning uit. Ben je benieuwd of Wijzer iets voor jouw organisatie is? Meer informatie en het inplannen van een demo kan bij één van onze adviseurs.

Toolbox online

Ook een manier om medewerkers op tijd instructies te geven en te voldoen aan de ARBO wet is het organiseren van toolboxen. Met Toolbox Online ben je nooit meer te laat met het organiseren van, en heb je direct inzichtelijk wie de toolbox heeft gevolgd en afgerond. ook online zijn toolboxen te volgen. Makkelijker in te plannen en beter bij te houden.  

Ben je benieuwd hoe jij de veiligheidscultuur en het menselijk kapitaal binnen jouw organisatie kan verbeteren? Wij denken graag met je mee! AAB heeft gespecialiseerde adviseurs die graag langskomen en je op weg helpen met het opstellen van een goed opleidingsplan. > Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744
Wettelijke eisen waarop trainingen van AAB gebaseerd zijn

Arbobesluit - artikel 7.6 - Deskundigheid werknemers

Met betrekking tot arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek gevaar voor de veiligheid van de werknemers kan opleveren blijft het gebruik voorbehouden aan werknemers die met het gebruik belast zijn. Werknemers die belast zijn met het ombouwen, onderhouden, repareren of reinigen van arbeidsmiddelen als bedoeld in het eerste lid, bezitten daartoe een specifieke deskundigheid en ervaring.

Arbobesluit - artikel 7.11a - Voorlichting

Een bij een arbeidsmiddel behorende gebruiksaanwijzing wordt in begrijpelijke vorm ter kennis gebracht van de betrokken werknemers. Indien het gebruik of de aanwezigheid van arbeidsmiddelen in de onmiddellijke werkomgeving gevaren voor de werknemers kunnen opleveren, worden zij hierop gewezen, ook indien de werknemers van deze middelen geen rechtstreeks gebruik maken. Voor iedere organisatie wordt het basisprogramma van een cursus, opleiding of training specifiek aangevuld met voorbeelden en cases, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt.

Arbowet - artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico's alsmede op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.Publicatie: 12-2017