Algemene Voorwaarden - AAB Training & Opleiding

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van

AAB Training en Opleiding B.V., verder te noemen AAB.


Artikel 2.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij door AAB schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3.

Op de betrekkingen tussen AAB en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4.

Bij geschillen over toepassingen van de Algemene Voorwaarden zullen deze worden beslecht door de
Bevoegde rechter.


Artikel 5.

Alle aanbiedingen van AAB zijn vrijblijvend.


Artikel 6.

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
a) opdrachtgever: iedere natuurlijke rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van AAB.
b) opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en AAB.
c) consultant: de in de opdracht door AAB aangeboden deskundige.

Artikel 7.

Een opdracht is aangegaan indien hiervan een door opdrachtgever getekend exemplaar door AAB retour
is ontvangen, of als de consultant met de werkzaamheden bij opdrachtgever is begonnen.

7.1 Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. AAB houdt zich het recht voor bij
onvoldoende deelname de opleiding te annuleren.

7.2 AAB houdt zich het recht voor data en locatie te wijzigen tot twee weken voor de start van de opleiding

7.3 Annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de training. Er wordt dan € 50,- administratiekosten in rekening
gebracht. Bij annulering binnen een periode van zes weken worden de opleidingskosten (geheel of gedeeltelijk) in
rekening gebracht.

Artikel 8.

De consultant of diens vervanger wordt in staat gesteld kennis te nemen van alle relevante informatie bij
opdrachtgever met betrekking tot een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 9.

De consultant of diens vervanger wordt een concrete werkplek met telefoon aangeboden, indien voor
uitvoering van de opdracht werkzaamheden bij opdrachtgever plaatsvinden.

Artikel 10.

Alle informatie waarvan AAB of diens consultant kennis heeft genomen tijdens de opdracht wordt geacht
vertrouwelijk te zijn en valt onder de geheimhoudingsplicht.

Artikel 11.

Facturering vindt plaats op basis van de in de opdracht overeengekomen bedragen en tijdstippen; daarbij
dient een betalingstermijn van 30 dagen in acht te worden genomen.

Artikel 12.

Alleen betalingen aan AAB werken bevrijdend.

Artikel 13.

Indien een nota niet binnen de betalingstermijn is betaald, is er een rente verschuldigd over het
openstaande bedrag van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt
gerekend zonder verdere ingebrekestelling.

Artikel 14.

Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten
komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15.

Een opdracht of delen daarvan, worden geacht te zijn uitgevoerd indien opdrachtgever niet binnen een
week na dagtekening van betreffende nota's schriftelijk en aangetekend hierover heeft gereclameerd bij
AAB. Daartoe dient duidelijk de aard en de reden van de klacht te worden vermeld.
Indien AAB de klacht gegrond vindt krijgt zij allereerst de tijd en de mogelijkheid de klacht te herstellen.

Dit heeft geen opschortende werking met betrekking tot de betaling van nog openstaande facturen van AAB
en de verdere uitvoering van de opdracht door AAB.

Artikel 16.

AAB aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de opdracht dan het
vergoeden van het gedeclareerde honorarium over de laatste twee maanden. AAB krijgt daarmee het
recht om van verdere uitvoering van de opdracht af te zien.

Artikel 17.

Opdrachtgever verplicht zich om gedurende een jaar, volgend op het einde van de opdracht, geen
consultant van AAB in dienst te nemen zonder schriftelijke toestemming van AAB. Dit onder verplichting
van een schadevergoeding van 20% over het tussen consultant en opdrachtgever overeengekomen bruto
jaarinkomen, te betalen aan AAB binnen 2 weken na het afsluiten van het arbeidscontract of een
gelijksoortige overeenkomst.

Artikel 18.

Opdrachtgever verplicht zich om gedurende twee jaar, volgend op het einde van de opdracht, geen
opdracht rechtstreeks te verlenen aan de consultant van AAB, zonder schriftelijke toestemming van AAB.
Dit onder verplichting van schadevergoeding van 40% over het tussen consultant en opdrachtgever
overeengekomen projectbedrag, te betalen aan AAB binnen 2 weken na het afsluiten van de
projectovereenkomst.

Algemene voorwaarden

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem contact op via info@aabgroep.nl | 0341-499744